Tokarenje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem) pretežno rotacijskih (simetričnih i nesimetričnih, okruglih i neokruglih) površina. Izvodi se na različitim vrstama alatnih strojeva, ali pretežito na tokarilicama. Glavno (rezno) gibanje je kružno kontinuirano gibanje i najčešće je pridruženo obradku.
Posmično gibanje pridruženo je alatu, u osnovi je pravolinijsko kontinuirano, u pravcu paralelnom osi rotacije obradka (os “z”) ili u pravcu okomitom na os rotacije (os “x”). Kada su, u određenom omjeru, uključena posmična gibanja u obje osi, nastaje posmično gibanje krivuljnog oblika. Alat za tokarenje je tokarski nož definirane geometrije reznog dijela, s jednom glavnom reznom oštricom.

CNC tokarenje

CNC tokarilica

CNC tokarilica je stroj koji služi za obradu valjkastih površina, a obrada se izvršava tako da se skidaju čestice materijala. Razlika između tokarilice i glodalice je ta da tokarilica koristi nož, a glodalica glodalo. Druga bitna razlika je da kod glodalice alat (glodalo) obavlja rotacijsko gibanje (glavno gibanje), a materijal koji se obrađuje vrši pravocrtan pomak, dok kod tokarilice rotacijsko gibanje vrši materijal koji se obrađuje, a pomak vrši alat za obradu, tj. nož. Tokarenje se može podijeliti na:
1. Oblik tokarene površine – okruglo (uzdužno), plansko (poprečno), kosno, perifilno, kopirno, neokruglo i tokarenje navoja
2. Položaj tokarene površine – vanjsko i unutarnje tokarenje
3. Kinematiku gibanja noža – uzdužno tokarenje, poprečno tokarenje i istovremeno uzdužno i poprečno tokarenje
4. Kvalitetu obrađene površine – grubo, polugrubo i fino tokarenje